مشاهده ۱۲۰ حزب قرآن به همراه صوت

ردیف
شماره حزب
صوت
متن
1
حزب ۱ – حمد تا ۴۳ بقره
2
حزب ۲ – آيات ۴۴ تا ۷۴ بقره
3
حزب ۳ – آيات ۷۵ تا ۱۰۵ بقره
4
حزب ۴ – آيات ۱۰۶ تا ۱۴۱ بقره
5
حزب ۵ – آيات ۱۴۲ تا ۱۷۶ بقره
6
حزب ۶ – آيات ۱۷۷ تا ۲۰۲ بقره
7
حزب ۷ – آيات ۲۰۳ تا ۲۳۲ بقره
8
حزب ۸ – آيات ۲۳۳ تا ۲۵۲ بقره
9
حزب ۹ – آيات ۲۵۳ تا ۲۷۱ بقره
10
حزب ۱۰ – آيات ۲۷۲ بقره تا ۱۴ آل عمران
11
حزب ۱۱ – آيات ۱۵ تا ۵۱ آل عمران
12
حزب ۱۲ – آيات ۵۲ تا ۹۲ آل عمران
13
حزب ۱۳ – آيات ۹۳ تا ۱۳۲ آل عمران
14
حزب ۱۴ – آيات ۱۳۳ تا ۱۷۰ آل عمران
15
حزب ۱۵ – آيات ۱۷۱ تا ۲۰۰ آل عمران
16
حزب ۱۶ – آيات ۱ تا ۲۳ نساء
17
حزب ۱۷ – آيات ۲۴ تا ۵۷ نساء
18
حزب ۱۸ – آيات۵۸ تا ۸۷ نساء
19
حزب ۱۹ – آيات ۸۸ تا ۱۱۳ نساء
20
حزب ۲۰ – آيات ۱۱۴ تا ۱۴۷ نساء
21
حزب ۲۱ – آيات ۱۴۸ تا ۱۷۶ نساء
22
حزب ۲۲ – آيات ۱ تا ۲۶ مائده
23
حزب ۲۳ – آيات ۲۷ تا ۵۰ مائده
24
حزب ۲۴ – آيات ۵۱ تا ۸۱ مائده
25
حزب ۲۵ – آيات ۸۲ تا ۱۰۸ مائده
26
حزب ۲۶ – آيات ۱۰۹ مائده تا ۳۵ انعام
27
حزب ۲۷ – آيات ۳۶ تا ۷۳ انعام
28
حزب ۲۸ – آيات ۷۴ تا ۱۱۰ انعام
29
حزب ۲۹ – آيات ۱۱۱ تا ۱۴۰ انعام
30
حزب ۳۰ – آيات ۱۴۱ تا ۱۶۵ انعام
31
حزب ۳۱ – آيات ۱ تا ۴۶ اعراف
32
حزب ۳۲ – آيات ۴۷ تا ۸۷ اعراف
33
حزب ۳۳ – آيات ۸۸ تا ۱۴۱ اعراف
34
حزب ۳۴ – آيات ۱۴۲ تا ۱۷۰ اعراف
35
حزب ۳۵ – آيات ۱۷۱ تا ۲۰۶ اعراف
36
حزب ۳۶ – آيات ۱ تا ۴۰ انفال
37
حزب ۳۷ – آيات ۴۱ تا ۷۵ انفال
38
حزب ۳۸ – آيات ۱ تا ۳۳ توبه
39
حزب ۳۹ – آيات ۳۴ تا ۵۹ توبه
40
حزب ۴۰ – آيات ۶۰ تا ۹۲ توبه
41
حزب ۴۱ – آيات ۹۳ تا ۱۲۱ توبه
42
حزب ۴۲ – آيات ۱۲۲ توبه تا ۲۵ يونس
43
حزب ۴۳ – آيات ۲۶ تا ۷۰ يونس
44
حزب ۴۴ – آيات ۷۱ يونس تا ۵ هود
45
حزب ۴۵ – آيات ۶ تا ۴۰ هود
46
حزب ۴۶ – آيات ۴۱ تا ۸۳ هود
47
حزب ۴۷ -آيات ۸۴ هود تا ۶ يوسف
48
حزب ۴۸ – آيات ۷ تا ۵۲ يوسف
49
حزب ۴۹ – آيات ۵۳ تا ۱۰۰ يوسف
50
حزب ۵۰ – آيات ۱۰۱ يوسف تا ۱۸ رعد
51
حزب ۵۱ – آيات ۱۹ رعد تا ۹ ابراهيم
52
حزب ۵۲ – آيات ۱۰ تا ۵۲ ابراهيم
53
حزب۵۳ – آيات ۱ تا ۹۹ حجر
54
حزب ۵۴ – آيات ۱ تا ۵۰ نحل
55
حزب ۵۵- آيات ۵۱ تا ۸۹ نحل
56
حزب ۵۶ – آيات ۹۰ تا ۱۲۸ نحل
57
حزب ۵۷ – آيات ۱ تا ۴۹ اسراء
58
حزب ۵۸ – آيات ۵۰ تا ۹۸ اسراء
59
حزب ۵۹ – آيات ۹۹ اسراء تا ۳۱ کهف
60
حزب ۶۰ – آيات ۳۲ تا ۷۴ کهف
61
حزب ۶۱ – آيات ۷۵ کهف تا ۲۱ مريم
62
حزب ۶۲ – آيات ۲۲ تا ۹۸ مريم
63
حزب ۶۳ – آيات ۱ تا ۸۲ طه
64
حزب ۶۴ – آيات ۸۳ تا ۱۳۵ طه
65
حزب ۶۵ – آيات ۱ تا ۵۰ انبياء
66
حزب ۶۶ – آيات ۵۱ تا ۱۱۲ انبياء
67
حزب ۶۷ – آيات ۱ تا ۳۷ حج
68
حزب ۶۸ – آيات ۳۸ تا ۷۸ حج
69
حزب ۶۹ – آيات ۱ تا ۷۴ مومنون
70
حزب ۷۰ – آيات ۷۵ مومنون تا ۲۰ نور
71
حزب ۷۱ – آيات ۲۱ تا ۵۲ نور
72
حزب ۷۲ – آيات ۵۳ نور تا ۲۰فرقان
73
حزب ۷۳ – آيات ۲۱ تا ۷۷فرقان
74
حزب ۷۴ – آيات ۱ تا ۱۱۰ شعراء
75
حزب ۷۵ – آيات ۱۱۱ تا ۲۲۷ شعراء
76
حزب ۷۶ – آيات ۱ تا ۵۵ نمل
77
حزب ۷۷ – آيات ۵۶نمل تا ۱۱ قصص
78
حزب ۷۸ – آيات ۱۲ تا ۵۰ قصص
79
حزب ۷۹ – آيات ۵۱ تا ۸۸ قصص
80
حزب ۸۰ – آيات ۱ تا ۴۵ عنکبوت
81
حزب ۸۱ – آيات ۴۶ عنکبوت تا ۳۰ روم
82
حزب ۸۲ – آيات ۳۱ روم تا ۲۱ لقمان
83
حزب ۸۳ – آيات ۲۲ لقمان تا ۳۰ سجده
84
حزب ۸۴ – آيات ۱ تا ۳۰ احزاب
85
حزب ۸۵ – آيات ۳۱ تا ۵۹ احزاب
86
حزب ۸۶ – آيات ۶۰ احزاب تا ۲۳ سبا
87
حزب ۸۷ – آيات ۲۴ سبا تا ۱۴ فاطر
88
حزب ۸۸ – آيات ۱۵ فاطر تا ۲۷ يس
89
حزب ۸۹ – آيات ۲۸ يس تا ۲۱ صافات
90
حزب ۹۰ – آيات ۲۲ تا ۱۴۴ صافات
91
حزب ۹۱ – آيات ۱۴۵صافات تا ۵۱ ص
92
حزب ۹۲ – آيات ۵۲ ص تا ۳۱ زمر
93
حزب ۹۳ – آيات ۳۲ تا ۷۵ زمر
94
حزب ۹۴ – آيات ۱ تا ۴۰ غافر
95
حزب ۹۵ – آيات ۴۱ غافر تا ۸ فصلت
96
حزب ۹۶ – آيات ۹ تا ۴۶ فصلت
97
حزب ۹۷ – آيات ۴۷ فصلت تا ۲۶ شوري
98
حزب ۹۸ – آيات ۲۷ شوري تا ۲۳ زخرف
99
حزب ۹۹ – آيات ۲۴ زخرف تا ۱۶ دخان
100
حزب ۱۰۰ – آيات ۱۷ دخان تا ۳۷ جاثيه
101
حزب ۱۰۱ – آيات ۱ احقاف تا ۹ محمد (ص)
102
حزب ۱۰۲ – آيات ۱۰ محمد(ص) تا ۱۷ فتح
103
حزب ۱۰۳ – آيات ۱۸ فتح تا ۱۳ حجرات
104
حزب ۱۰۴ – آيات ۱۴ حجرات تا ۳۰ ذاريات
105
حزب ۱۰۵ – آيات ۳۱ذاريات تا ۲۵ نجم
106
حزب ۱۰۶ – آيات ۲۶ نجم تا ۵۵ قمر
107
حزب ۱۰۷ – آيات ۱ الرحمن تا ۷۴ واقعه
108
حزب ۱۰۸ – آيات ۷۵ واقعه تا ۲۹ حديد
109
حزب ۱۰۹ – آيات ۱ مجادله تا ۱۰ حشر
110
حزب ۱۱۰ – آيات ۱۱ حشر تا ۱۴ صف
111
حزب ۱۱۱ – آيات ۱ جمعه تا ۱۸ تغابن
112
حزب ۱۱۲ – آيات ا طلاق تا ۱۲ تحريم
113
حزب ۱۱۳ – آيات ۱ ملک تا ۵۲ قلم
114
حزب ۱۱۴ – آيات ۱ حاقه تا ۲۸ نوح
115
حزب ۱۱۵ – آيات ۱ جن تا ۵۶ مدثر
116
حزب ۱۱۶ – آيات ۱ قيامه تا ۵۰ مرسلات
117
حزب ۱۱۷ – آيات ۱ نباء تا ۲۹ تکوير
118
حزب ۱۱۸ – آيات ۱ انفطار تا ۱۷ طارق
119
حزب ۱۱۹ – آيات ۱ اعلي تا ۱۱ ضحي
120
حزب ۱۲۰ – آيات۱ انشراح تا ۶ ناس
استفاده و ایجاد صفحات یادبود در این سامانه دارای هیچ هزینه ای نبوده و نخواهد بود و برای همیشه رایگان خواهد ماند
www.yadekhooban.ir